Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Plus IT (zwanego dalej “PlusIT”)
z dnia 1 grudzień 2014r.

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z aplikacji ułatwiającej wymianę danych z systemami dystrybutorów i synchronizującej popularne serwisy sprzedaży on-line , dostępnego pod adresem http://www.system.plusit.pl

2. Pojęcia

Regulamin określa niniejsze rozumienie terminów:

 1. Właściciel serwisu – Pan Kamil Kowalik, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Laboratorium IT Kamil Kowalik z siedzibą w Piasecznie /05-500/, ul., Sikorskiego 1/45, posiadającym REGON: 146429490, NIP:123-12-12-760
 2. Serwis – usługa internetowa dostępna pod adresem http://www.system.plusit.pl
 3. Użytkownik – podmiot posiadający konto w serwisie – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, organizacja non-profit, organizacja pożytku publicznego.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu PlusIT.

3. Prawa autorskie

 1. Wyłączne prawa autorskie do serwisu www.system.plusit.pl należą do Właściciela. Prawa autorskie związane z PlusIT podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

4. Zakres świadczonych usług

 1. Podstawową usługą świadczoną przez Właściciela na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu jest udostępnianie aplikacji internetowej PlusIT umożliwiającej pobieranie informacji o produktach z systemów wybranych dystrybutorów (Lista dostępnych dystrybutorów publikowana będzie w ramach serwisu www.plusit.pl) oraz wymianę danych z popularnymi systemami sprzedaży on-line, takimi jak system aukcyjny Allegro, czy system e-commerce Magento. Usługa ta przeznaczona jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, organizacji non-profit i organizacji pożytku publicznego.
 2. Serwis umożliwia zapraszanie innych Użytkowników do korzystania z Serwisu.
 3. Właściciel zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu, rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla użytkowników oraz modyfikację istniejących już funkcjonalności.

5. Odpowiedzialność Właściciela serwisu

 1. Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 2. Do prawidłowego funkcjonowania części funkcjonalności wymagane jest posiadanie instalacji systemu Subiekt GT Sfera. Wszelkie koszty związane z zakupem, instalacją oraz prawidłowym działaniem systemu Subiekt GT Sfera ponosi Użytkownik.
 3. Właściciel serwisu nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty, w tym za szkody z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczej powstałe w wyniku użycia lub niemożności użycia, a także wadliwego działania Serwisu.
 4. Udostępniane przez Właściciela w ramach Serwisu aplikacje służą jedynie ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast nie przejmują za nie odpowiedzialności. Odpowiedzialność, w szczególności wobec kontrahentów i organów państwowych, ponosi Użytkownik, jako przedsiębiorca.

6. Dostęp do strony oraz czynności rejestracyjne

 1. Dostęp do wszystkich usług strony plusit.pl jest możliwy z dowolnego komputera, posiadającego dostęp do Internetu. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Serwisie jest rejestracja Użytkownika zgodna z instrukcjami zawartymi na stronie.
 2. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, dane wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością.
 3. 3. W procesie rejestracji Użytkownik otrzymuje unikalny login oraz hasło, którymi się będzie posługiwać przy korzystaniu z Serwisu. Przy pierwszym logowaniu Użytkownik musi zmienić Hasło, które powinno zawierać minimum 8 znaków w tym jedną dużą literę, jedną cyfrę lub znak specjalny. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.

7. Zawarcie i rozwiązanie Umowy

 1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Po otrzymaniu opłaty, Właściciel wystawia Użytkownikowi fakturę VAT, która jest doręczana Użytkownikowi w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie miesięcznym od jej zawarcia wysyłając na adres biuro@plusit.pl oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 4. Umowa zostaje rozwiązana w przypadku zapomnienia przez Użytkownika Hasła i zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej wygenerowanie nowego Hasła. W takiej sytuacji uiszczona przez Użytkownika opłata nie jest zwracana.
 5. Właściciel może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem poprzez wypowiedzenie jej ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez usunięcie konta Użytkownika i zablokowanie dostępu do Serwisu, jeśli Użytkownik:
 • i. narusza postanowienia Regulaminu,
 • ii. podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie,
 • iii. podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Serwisu,
 • iv. dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu,
 • v. działa na szkodę Właściciela,
 • vi. podał nieprawdziwe dane, o których mowa w ust. 6. Pkt 2
 1. W przypadkach nieprawidłowości wskazanych w par. 7, pkt i-vi, uiszczona przez Użytkownika opłata nie jest zwracana.

8. Zasady odpłatności

 1. Serwis oferuje usługę w trybie abonamentowym za każdego Użytkownika systemu:
 • i.  Standard,
 • ii.  Plus,
 • iii.  Exclusive.
 1. 2. Użytkownik wybierając jedną z płatnych usług, po zawarciu umowy zobowiązany jest w ciągu 14 dni uiścić opłatę na rzecz Właściciela zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Cennik i zawartość usług publikowane są na stronie internetowej www.plusit.pl. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
 2. Opłata za korzystanie z pakietów uiszczana jest w cyklu miesięcznym.
 3. Zmiany cen pakietów będą ogłaszane na stronie i nie stanowią zmiany regulaminu.
 4. 5. Nowi Użytkownicy mogą przez 30 dni korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu w ramach testowego konta bez ponoszenia żadnych opłat.

9. Ochrona danych osobowych

 1. Właściciel podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych Użytkownika oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu. Jednocześnie Właściciel zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim żadnych danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu.
 2. Dane wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu stanowią własność Użytkownika.
 3. Właściciel nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika do Serwisu.
 4. Tylko Użytkownik ma dostęp do danych wprowadzonych przez siebie do Serwisu poprzez posługiwanie się wymyślonym przez siebie loginem oraz hasłem.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu do danych wprowadzonych przez niego do Serwisu, jak również jest uprawniony do ich zmiany.
 6. W momencie rozwiązania Umowy, wszelkie dane wprowadzone przez Użytkownika zostają usunięte z Serwisu.
 7. Poprzez zarejestrowanie w serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

10. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. O każdej zmianie Regulaminu, Właściciel powiadomi Użytkownika przy użyciu wiadomości e-mail.